PRIVACY VERKLARING

Gegevens

Trimsalon EnjoyStokmeesterslaan 28014 GN Zwolle
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 52234916
De verdere (contact-)gegevens zijn te vinden op www.trimsalonenjoy.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘ons’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘Trimsalon Enjoy’.

Opslaan van gegevens uit een contactformulier

Deze gegevens van een contactformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door Trimsalon Enjoy voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten of het maken van een afspraak. Het verstrekken van gegevens aan derden gebeurt enkel op basis van wettelijke verplichtingen, denk hierbij aan de belastingdienst. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; naam, telefoonnummer, email adres en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van twee jaar kunt u ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

De opslag van deze gegevens vindt alleen plaats in onze mailbox en als backup in deze website. Beide systemen zijn beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving.

Cookies

Trimsalon Enjoy houdt met de website geen bezoekersgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

  • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
  • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
  • Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht om bezwaar te maken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 december 2019.